Loading...

Success

→ Shoppingcart updated

Info

→ Shoppingcart updated

Success

Mail sent!

Error

Mail is not sent!

Error

Artikel niet meer op voorraad!

Error

Success

Success

Error

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden I Witness
artikel 1 - algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: 'de voorwaarden') zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen (waaronder aanbiedingen en overeenkomsten) waarbij I Witness zaken en/of diensten
aan een contractant levert. Onder zaken en/of diensten worden tevens begrepen: (gebruikslicenties voor)
programmatuur (lokaal dan wel beschikbaar via internet of ander (telecommunicatie)netwerk),
(login)codes voor webhosting en cloud computing) en alle overige daarmee samenhangende
dienstverlening.
1.2 Toepassing van algemene voorwaarden van de contractant op een overeenkomst met I Witness is
uitgesloten.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van I Witness worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door I Witness
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Ingeval van strijd
tussen een bepaling in de overeenkomst en een bepaling in deze voorwaarden, prevaleert de bepaling in
de overeenkomst.
1.5 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden vernietigd mocht(en) worden c.q. niet
afdwingbaar of niet rechtsgeldig mocht(en) zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverkort van toepassing. In dat geval zullen I Witness en de contractant in onderling overleg
vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te
vervangen bepalingen in acht worden genomen.
1.7 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Deze voorwaarden
zullen door Shield Supplies op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens te
raadplegen op iwitness.nl

artikel 2 – aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en uitingen die I Witness doet, zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt
genoemd. I Witness is gerechtigd aanbiedingen in te trekken, zowel tot het moment waarop haar
aanbieding wordt geaccepteerd, als nadat haar aanbieding is geaccepteerd.
2.2 Goederen die I Witness in het kader van een aanbieding verstrekt, blijven eigendom van I Witness en/of
diens leveranciers/licentiegevers en dienen op verzoek van I Witness per omgaande aan haar te worden
geretourneerd. Het is contractant niet toegestaan de bij aanbiedingen gevoegde goederen te behouden en
aan derden te verstrekken.
2.3 De contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan I Witness
verstrekte gegevens waarop I Witness zijn aanbieding baseert.
2.4 I Witness mag een aanvraag te allen tijde afwijzen. Indien I Witness een aanvraag niet aanvaardt, dan
hoeft I Witness daarvoor geen reden te geven. Indien I Witness een aanvraag niet aanvaardt, dan deelt I
Witness dit aan de contractant mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
2.5 I Witness is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de contractant af te breken zonder opgave
van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden door te
onderhandelen.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand als I Witness een aanvraag schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd of
met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.7 I Witness mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. I Witness zal de contractant voorafgaand aan een
wijziging informeren. Als de contractant het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen, zal I Witness
de contractant daar op wijzen en mag de contractant de overeenkomst beëindigen voordat de wijziging
ingaat.

artikel 3 - levering

3.1 I Witness draagt zorg voor een spoedige levering, maar is niet gebonden aan een al dan niet uiterste
(leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van
de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.
3.2 De enkele overschrijding van een door I Witness genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan
niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt I Witness niet in verzuim. In alle gevallen -ook
indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn
overeengekomen- komt I Witness wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de contractant haar
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de contractant in ontvangst
wordt genomen.
2
3.4 De contractant heeft de verplichting om het geleverde product uiterlijk binnen drie werkdagen te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de contractant in ieder geval na te gaan of geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (hoeveelheid, aantal) overeenstemmen met de inhoud
van de overeenkomst;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen eigenschappen.
3.5 Na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 3.4 wordt I Witness geacht correct te hebben geleverd.
3.6 Ook indien de contractant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van gedane bestellingen
onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, is I Witness niet
gehouden een klacht in behandeling te nemen.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient de contractant die zich beklaagt over
een gebrek aan een geleverd product, deze zaak aan I Witness te retourneren ter beoordeling en zo
nodig ter reparatie. Reparatie wordt door de fabrikant van het product verzorgd.
3.8 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan I Witness worden
geretourneerd.
3.9 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft I Witness de keuze
het product te laten repareren dan wel na retournering te vervangen.

artikel 4 - tarief en betaling

4.1 Alle tarieven zijn in euro's en dienen in euro's te worden voldaan. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting
(BTW), handlings-en verzendkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Een maandelijks overeengekomen tarief is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt automatisch
afgeschreven van de bankrekening van contractant. Daarvoor verstrekt contractant aan I Witness een
machtiging voor automatische afschrijving. Indien niet door middel van automatische incasso wordt betaald
of het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, is I Witness gerechtigd (incasso)kosten in
rekening te brengen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de contractant vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en is de contractant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een
deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning
door I Witness is de contractant een bedrag van € 25,- (vijfentwintig euro) aan administratiekosten
verschuldigd en indien I Witness zijn vordering ter incasso uitbesteedt is de contractant tevens
incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15 % van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de
bevoegdheid van I Witness om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te
vorderen.
4.4 Indien de contractant met enige betaling in gebreke bent, is I Witness gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te
ontbinden.
4.5 I Witness mag de geldende tarieven in geval van een periodieke betalingsverplichting aanpassen op een
termijn van ten minste drie maanden. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke
aanpassing, is de contractant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

artikel 5 - duur en opzegging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde minimumduur. Na het
verstrijken van deze minimumduur, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd
tenzij anders in de overeenkomst is bepaald.
5.2 Tijdens de overeengekomen minimumduur kan de contractant de overeenkomst tegen het einde van de
minimumduur opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Na de minimumduur kan de
overeenkomst op elk gewenst moment worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
Opzegging is mogelijk door middel van een aangetekende brief gericht aan het postadres van I Witness.
I Witness is gerechtigd de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als de
contractant op te zeggen.

artikel 6 - opschorting, verrekening en beëindiging

6.1 Iedere partij kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden indien de andere partij toerekenbaar in de
nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen tekort schiet, de andere partij een zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij hem/haar een redelijke termijn voor de
nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
6.2 I Witness kan in ieder geval met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar
contractuele verplichtingen opschorten (waaronder door één of meerdere diensten (tijdelijk of
permanent, geheel of gedeeltelijk) te (laten) blokkeren of buiten gebruik te (laten) stellen) en de
overeenkomst ontbinden indien de wet dit toelaat. Dit kan onder meer in de volgende gevallen:
3
a. het daadwerkelijke gebruik van het product en/of de diensten is niet conform de overeenkomst,
komt niet overeen met het normale gebruik waarop de geldende tarieven zijn afgestemd of wijkt
substantieel af van het gebruik dat in redelijkheid mag worden verwacht;
b. I Witness heeft de contractant tot betaling aangemaand en de contractant heeft ook na het
verstrijken van de in de aanmaning genoemde termijn niet aan zijn betalingsverplichting voldaan;
c. I Witness heeft de contractant verzocht tot het stellen van (aanvullende) zekerheid en de
contractant heeft de gewenste zekerheid niet verstrekt binnen de door I Witness bepaalde periode;
f. de contractant brengt schade toe aan zaken, diensten, netwerk en/of andere
telecommunicatienetwerken;
g. de contractant komt een garantie niet na of handelt in strijd met hetgeen waarvoor hij instaat;
h. indien zich omstandigheden voordoen, buiten de macht van I Witness, die de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk maken.
6.3. De contractant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting.
6.4 Iedere partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling
ontbinden in geval van een verzoek tot schuldsanering, surseance van betaling, faillissement, liquidatie
of ontbinding aan de zijde van de andere partij, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor
voortzetting van de overeenkomst en daarbij onverwijld voldoende zekerheid stelt en de andere partij
met voortzetting instemt.

artikel 7 - verplichtingen bij (tussentijds) einde van de overeenkomst

7.1 Bij een (tussentijds) einde van de overeenkomst eindigen alle in samenhang daarmee of in aanvulling
daarop geleverde diensten en worden alle vorderingen van I Witness direct en volledig opeisbaar. Voor
zover verbintenissen reeds zijn nagekomen, ontstaan door het eindigen van de overeenkomst geen
verplichtingen voor partijen om de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken, tenzij de
contractant bewijst dat I Witness ten aanzien van die prestaties in verzuim verkeert.
7.2 Bij het eindigen van de overeenkomst dient contractant alle aan hem ter beschikking gestelde zaken
en/of diensten waarvan de eigendomsrechten niet aan contractant zijn overgedragen terstond, naar
keuze van I Witness, aan I Witness te retourneren of te vernietigen.

artikel 8 – eigendomsvoorbehoud, beperking van (gebruiks)rechten en retentie

8.1 Alle aan de contractant geleverde zaken (waaronder door I Witness geleverde camera's) blijven
eigendom van I Witness totdat alle bedragen die de contractant aan I Witness op grond van de tussen
partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan I Witness zijn voldaan, met inbegrip van
rente en kosten.
8.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten (voor programmatuur), worden aan de contractant
verleend onder de voorwaarde dat de contractant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst
verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een
gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de contractant zijn overeengekomen, komt aan
de contractant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
8.3 I Witness kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten,
vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van
de dienstverlening van de contractant onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte
of overdracht, totdat de contractant alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

artikel 9 - risico

9.1 De contractant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en
materialen die I Witness levert c.q. ter beschikking stelt. De contractant zelf draagt zorg voor de juiste
installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
9.2 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de contractant verantwoordelijk voor de juiste keuze
van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan.

artikel 10 - intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens of uit hoofde van de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten (waaronder programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, toegewezen of toegekende namen,
software, adressen en codes, waaronder accountgegevens, klantcodes, gebruikersnamen,
toegangscodes, IP-adressen, e-mailadressen en homepages) berusten uitsluitend bij , I Witness haar
gelieerde ondernemingen, hun licentiegevers of toeleveranciers. I Witness verleent aan contractant
uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet voor sublicentie vatbaar recht de
zaken en/of diensten te gebruiken tijdens de duur van de overeenkomst, uitsluitend ten behoeve van het
4
normale gebruik van het door I Witness geleverde product zoals dat bij sluiting van de overeenkomst is
beoogd, tenzij daarvan bij overeenkomst is afgeweken.
10.2 Het is de contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele of industriële eigendom
op/in de zaken en/of diensten te verwijderen of te wijzigen (waaronder aanduidingen omtrent het
vertrouwelijke karakter en geheimhouding).
10.3 Het is I Witness toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de geleverde en te
leveren zaken en/of diensten. Indien I Witness deze technische maatregelen neemt, is het de
contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4 De contractant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken en/of diensten vertrouwelijke
informatie en bedrijfsgeheimen van I Witness, haar gelieerde onderneming of diens licentiegevers
kunnen bevatten. De contractant verbindt zich deze zaken geheim te houden en slechts te gebruiken
voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
10.5 De contractant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
(een toeleverancier en/of licentiegever van) I Witness van apparatuur, programmatuur, voor websites
bestemd materiaal of materialen met het doel van gebruik of bewerking (beeldmateriaal, tekst, muziek,
domeinnamen, logo's, hyperlinks, et cetera). De contractant zal I Witness vrijwaren tegen elke
aanspraak die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken
inbreuk maakt op enig recht van derden.
10.6 I Witness zal de contractant vrijwaren tegen elke aanspraak die is gebaseerd op de bewering dat de
door (een toeleverancier en/of licentiegever van) I Witness ontwikkelde zaken en/of diensten inbreuk
maken op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht mits:
a.de contractant I Witness terstond informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak;
b. de contractant de afhandeling (waaronder het schikken) geheel overlaat aan I Witness ;
c. de contractant aan I Witness medewerking verleent zich tegen die aanspraak te verweren, indien
nodig op naam van de contractant (waaronder door informatie en volmachten te verstrekken);
d. de aanspraak geen verband houdt met door de contractant aan I Witness ter beschikking gestelde
apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking; en
e. de aanspraak geen verband houdt met wijziging van door (een toeleverancier en/of licentiegever
van) Shield Supplies ontwikkelde zaken door anderen dan I Witness.
10.7 I Witness garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven)intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

artikel 11 – privacy, gegevensverwerking en beveiliging

11.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door I Witness verleend
product en/of dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de contractant. De contractant staat er jegens I
Witness voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn
en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De contractant vrijwaart I Witness tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering
van de overeenkomst.
11.2 De contractant vrijwaart I Witness voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de contractant wordt
gehouden of waarvoor de contractant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

artikel 12 - aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van I Witness voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsschade, immateriële schade, schade door bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de contractant en eindgebruikers is uitgesloten.
Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van I Witness wegens verminking, vernietiging of verlies
van gegevens of documenten (al dan niet opgeslagen op de lokale computer van de contractant of
opgeslagen op een externe server of 'in the cloud' bij een derde partij), het (gedeeltelijk) niet
functioneren van huurlijnen, straalverbindingen en andere infrastructuur, tekortkomingen in de
dienstverlening van derden (waaronder telecommunicatienetwerken, programmatuur,
terbeschikkingstelling van schijfruimte, webhosting en cloud computing door toeleveranciers en
licentiegevers van I Witness), het niet functioneren van telecommunicatiediensten als gevolg van
(tijdelijke) natuurkundige beperkingen, noodzakelijk onderhoud, of overmacht. Verder is uitgesloten de
aansprakelijkheid van I Witness wegens het (al dan niet onbevoegde) gebruik van toegangscodes, van
verwerking van persoonsgegevens door een derde, het gebruik van contentdiensten, het gebruik van het
internet of enig ander communicatiemiddel (waaronder schade ten gevolge van misverstaan,
verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen of mededelingen), het gebruik
van apparatuur en programmatuur die door de contractant wordt gebruikt en niet ingevolge een
overeenkomst door I Witness aan de contractant is geleverd, het overschrijden van termijnen
(waaronder levertijden), het opschorten van verplichtingen, het (laten) blokkeren en buiten gebruik
(laten) stellen van verbindingen en diensten en het eindigen van de overeenkomst.
5
12.2 Voor directe schade, of als de uitsluiting voor indirecte en gevolgschade geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van I Witness beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs exclusief verzendkosten, doch tot maximaal een bedrag van
€ 25.000,- voor alle gebeurtenissen samen.
12.3 Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen. Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van I Witness.
12.4 Indien I Witness terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de contractant c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de contractant haar terzake volledig vrijwaren en I Witness alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
12.5 Ieder recht van de contractant tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien een daartoe strekkende vordering niet zo spoedig als mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na aflevering aan I Witness schriftelijk is gemeld en niet binnen zes maanden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
12.6 Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid:
a. zijn van toepassing op alle schade die direct of indirect verband houdt met de overeenkomst (waaronder schade die verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van een dienst en/of zaak);
b. zijn ook van toepassing op schending van hoofdverplichtingen, garanties en vrijwaringen;
c. gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid is gebaseerd;
d. zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van I Witness;
e. gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

artikel 13 – overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van I Witness,
(b) overheidsmaatregelen, (c) elektriciteitsstoring, (d) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (e) oorlog, (f) werkbezetting, (g) staking, (h) algemene vervoersproblemen en (i) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
13.2 Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen dat op grond van de overeenkomst reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn.

artikel 14 - garantie

14.1 Op ieder geleverd product past I Witness de garantiebepalingen van haar toeleverancier en de fabrikant toe. De contractant heeft recht op naleving van deze garantiebepalingen in geval van een gebrek aan het aan hem geleverde product. De contractant heeft jegens I Witness uitsluitend recht op garantie voor zover aan I Witness garantie wordt verstrekt door haar toeleverancier dan wel de fabrikant. Tot verdere garantie is de contractant jegens I Witness niet gerechtigd.
14.2 De contractant heeft jegens Shield Supplies enkel recht op garantie indien contractant aan alle betalingsverplichtingen jegens I Witness heeft voldaan.
14.3 Iedere garantieverplichting vervalt indien de contractant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde product verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
14.4 Het inroepen van garantie dient schriftelijk te geschieden met een volledige omschrijving van het gebrek.

artikel 15 - toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 In geval van een geschil over de uitleg en/of uitvoering van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of de voorwaarden is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.